Fudbot käyttäjäsopimus

1. Sopimuksen tarkoitus

Tässä sopimuksessa määritellään ne ehdot, joita sovelletaan Diske Oy:n (jäljempänä Diske) ylläpitämään Fudbot –palveluun (jäljempänä Palvelu), joita jokaisen Palvelun käyttäjän (jäljempänä Käyttäjä) on noudatettava.

Palvelun käytön edellytyksenä on, että Käyttäjä sitoutuu noudattamaan tämän sopimuksen ehtoja ja myös käyttämällä Palvelua Käyttäjä samalla sitoutuu samalla noudattamaan näitä ehtoja.

Käyttäjän oikeus käyttää Palvelua on henkilökohtainen, eikä oikeutta saa luovuttaa kolmannelle. Käyttäjä vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja sitoutuu käyttämään Palvelua omilla tiedoillaan vain henkilökohtaisesti. Käyttäjä vastaa omilla tiedoillaan tapahtuvasta käytöstä. Mikäli Käyttäjä huomaa tai epäilee, että Palvelua käytetään hänen tiedoillaan oikeudettomasti, on hän velvollinen viipymättä ilmoittamaan asiasta Diskelle.

2. Käyttäjän oikeus toimia Palvelun käyttäjänä

Tämän sopimuksen perusteella Käyttäjälle syntyy tässä sopimuksessa ja Palvelun kuvauksissa ja ohjeissa tarkemmin määritelty käyttöoikeus Palveluun.

Käyttöoikeuden myöntämisellä Käyttäjälle, ei tälle synny mitään omistus-, käyttö-, immateriaali- tai muita oikeuksia Palveluun tai sen sisältöön. Kaikki Palveluun kuuluvat oikeudet, kuten omistus- ja immateriaalioikeudet, kuuluvat rajoittamattomina Diskelle tai kolmansille oikeuksienhaltijoille.

3. Tietojen kerääminen ja käyttäminen

Käyttämällä Palvelua - tässä sopimuksessa tarkemmin sovittujen ehtojen mukaisesti - Käyttäjä antaa Diskelle luvan kerätä ja säilyttää sekä edelleen luovuttaa kaikki ne tiedot, joita Käyttäjä vapaaehtoisesti itsestään luovuttaa Palvelun käytön yhteydessä.

Diskellä on oikeus käyttää tietoja hyväkseen omassa tai samaan konserniin kuuluvassa yrityksessä tiedotus-, markkinointi- markkinatutkimus- ja muussa toiminnassaan sekä luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille käyttäjän erikseen antamalla suostumuksella. Tietoja ei luovuteta kenellekään muulle kuin tässä kohdassa tarkoitetuille tahoille ilman rekisteröidyn suostumusta.

Käyttäjän luovuttamat tiedot säilytetään Fudbot -rekisterissä. Käyttäjällä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat, häntä koskevat tiedot sekä oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointitarkoituksiin.

4. Disken oikeudet ja velvollisuudet rekisterinpitäjänä

Diske on velvollinen parhaansa mukaisesti säilyttämään tietoja huolella sekä torjumaan tietoturvallisuuteen liittyvät riskit. Diske ei kuitenkaan vastaa tietoliikenneyhteyksien saatavuudesta, toimivuudesta, suorituskyvystä, palvelun käytettävyydestä tai tietoturvallisuuteen liittyvästä oikeudettomasta käytöstä, kuten hakkeroinnista taikka tietoturvariskeistä, kuten viruksista. Diske ei vastaa edellä mainituista syistä Palvelun käytöstä, Palvelun toimimattomuudesta tai Palvelussa olevan tiedon virheellisyydestä, katoamisesta tai muuttumisesta tai muista vastaavista syistä Käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuvista vahingoista tai menetyksistä. Diske ei missään tilanteessa vastaa Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista.

Diskellä on oikeus vapaasti muuttaa Palvelua, sen sisältöä, saatavuutta, laitevaatimuksia tai muita ominaisuuksia sekä lopettaa Palvelun tarjoaminen kokonaan.

5. Palvelun käyttö, hinta ja maksuehdot

Käyttäjälle syntyy oikeus käyttää Palvelua Disken kulloinkin voimassaolevien tiettyä Palvelua koskevien ehtojen, tekniikan ja sisällön mukaisesti. Palvelun hinta- ja maksuehdot määritellään kunkin Palvelun osalta erikseen.

Diske ei vastaa yleisissä tietoliikenne- tai maksuyhteyksissä ilmenneiden katkosten mahdollisesti aiheuttamista viivästyksistä tai vahingoista. Diske ei korvaa vahinkoa, joka on aiheutunut käyttöongelmista, katkoksista, myöhästymisestä tai muista teknisistä vioista, jotka vaikeuttavat tai hidastavat palvelun käyttöä. Diskellä on oikeus häiriötilanteissa tarjota Käyttäjän alun perin hankkiman Palvelun tilalle vastaavan tasoisia palveluita.

6. Sopimuksen voimassaolo

Tämä sopimus tulee voimaan, kun Käyttäjä on ryhtynyt Palvelun käyttäjäksi annettujen ohjeiden mukaisesti. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Osapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään ilman irtisanomisaikaa ilmoittamalla siitä toiselle Osapuolelle. Sopimuksen irtisanomisen seurauksena Käyttäjän tiedot poistetaan rekisteristä.

7. Muut sopimusehdot

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta tai käyttöoikeutta Palveluun kolmannelle. Diskellä on oikeus siirtää sopimus kolmannelle osapuolelle liiketoiminnan siirtämisen yhteydessä tai muutoin, mikäli siirto on perusteltu.

Käyttäjä vastaa itse kaikista Palvelun käyttämiseen liittyvistä kustannuksista, kuten tietoliikenneyhteyksistä.

Diskellä on oikeus yksipuolisesti muuttaa tämän sopimuksen ehtoja. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy sopimuksen muutoksia, Käyttäjällä on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi. Mikäli Käyttäjä ei irtisano sopimusta päättymään vastaanotettuaan muutoksia koskevan ilmoituksen, sopimus jatkuu voimassa olevana siihen tehtyine muutoksineen.

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispvm: 30.5.2016
1. Rekisterinpitäjä

Nimi

Diske Oy

Reviirikatu 14
70840 Kuopio

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Timo Kettunen

Yhteystiedot
041 – 463 1047 timo@diske.net

3. Rekisterin nimi

Fudbot –rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisteröidyiksi käyttäjiksi rekisteröityjen henkilöiden yhteys- ja käyttäjätietojen taltiointi sähköisten asiointipalveluiden toteuttamista varten.

Henkilötietolaki 8§: henkilön yksiselitteinen suostumus.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyn: nimi, syntymäaika, yhteystiedot, sekä muut käyttäjän itsestään tallentamat tai käyttäjän valtuuttamien henkilöiden tallettamat tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidyn suostumuksella hänen luovuttamansa tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan käyttäjäsopimuksen ehtojen mukaisesti rekisteröityneen henkilön antaman suostumuksen perusteella.

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

ei ole

Tietoja säilytetään atk-rekisterissä. Tietojärjestelmiin ei ole pääsyä muilla henkilöillä, kuin niillä Diske Oy:n työntekijöillä, jotka vastaavat rekisterin toiminnasta ja ylläpidosta.

Järjestelmien käyttöä valvotaan sekä Diske Oy:n toimesta että palvelimen ylläpitäjän toimesta.